地藏经真言网
标题

嘱累人天品第十三

来源:地藏经真言网作者:李映颖时间:2019-01-12 11:15:01
ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó尔 时 世 尊 举 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

嘱累人天品第十三

ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

尔 时 世 尊 举 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

诃 萨 顶 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之

shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

神 力 不 可 思 议 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 议 、

rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

汝 之 智 慧 不 可 思 议 、 汝 之 辩 才 不 可 思

yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

议 , 正 使 十 方 诸 佛 , 赞 叹 宣 说 汝 之 不

sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。

思 议 事 , 千 万 劫 中 , 不 能 得 尽 。

dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

地 藏 地 藏 , 记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于

bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

百 千 万 亿 不 可 说 ,不 可 说 , 一 切 诸 佛

pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

菩 萨 , 天 龙 八 部 ,大 会 之 中 , 再 以 人

tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

天 诸 众 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者

, fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

, 付 嘱 于 汝 。 无 令 是 诸 众 生 , 堕 恶 趣

zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí

中 , 一 日 一 夜 , 何 况 更 落 五 无 间 , 及

ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

阿 鼻 地 狱 , 动 经 千 万 亿 劫 , 无 有 出 期 。

dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

地 藏 , 是 南 阎 浮 提 众 生 , 志 性 无 定 ,

xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò

习 恶 者 多。 纵 发 善 心 , 须 臾 即 退。 若

yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

遇 恶 缘 , 念 念 增 长。 以 是 之 故 , 吾 分

shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

是 形 , 百 千 亿 化 度 , 随 其 根 性 而 度 脱

zhī 。

之 。

dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 众 , 付 嘱 于

rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ

汝 。 未 来 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo

善 女 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 一 毛

yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

一 尘 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 拥 护 是

rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

人 , 渐 修 无 上 , 勿 令 退 失 。

fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí

复 次 地 藏 , 未 来 世 中 , 若 天 若 人 , 随

yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

业 报 应 , 落 在 恶 趣 。 临 堕 趣 中 , 或 至

mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

门 首 , 是 诸 众 生 , 若 能 念 得一 佛 名 ,

yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū

一 菩 萨 名 , 一 句 一 偈 大 乘 经 典。 是 诸

zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

众 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人

suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

所 , 现 无 边 身 , 为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天

, shòu shènɡ miào lè 。

, 受 胜 妙 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

现 在 未 来 天 人 众 , 吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,

yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 堕 在 诸 恶 趣 。

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 胡 跪 合 掌 白 佛

yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

言 : 世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。 未 来

shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ

世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中

, yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì

, 一 念 恭 敬, 我 亦 百 千 方 便 , 度 脱 是

rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

人, 于 生 死 中 速 得 解 脱。何 况 闻 诸 善

shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuìzhuǎn 。

事, 念 念 修 行 , 自 然 于 无 上 道 永 不 退 转。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 ,名 虚 空 藏

, bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

, 白 佛 言 : 世 尊 , 我 自 至 忉 利 , 闻 于

rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

如 来 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 威 神 势 力 , 不 可

sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

思 议 。 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人

,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

,乃 及 一 切 天 龙 ,闻 此 经 典 及 地 藏 名

zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

字 , 或 瞻 礼 形 像 , 得 几 种 福 利 ? 唯 愿

shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,luè ér shuō zhī 。

世 尊 , 为 未 来 现 在 一 切 众 等 , 略 而 说 之 。

fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

佛 告 虚 空 藏 菩 萨 : 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为

rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

汝 分 别 说 之。 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善

nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

女 人 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 此 经 , 乃 至

dú sònɡ ,xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ

读 诵 , 香 华 饮 食 ,衣 服 珍 宝 , 布 施 供

yǎnɡ ,zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

养 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 二 十 八 种 利 益 : 一

zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān

者 、 天 龙 护 念 ,二 者 、 善 果 日 增 , 三

zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ

者 、 集 圣 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五

zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī

者 、 衣 食 丰 足 , 六 者 、 疾 疫 不 临 , 七

zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ

者 、 离 水 火 灾 , 八 者 、 无 盗 贼 厄 , 九

zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí

者 、 人 见 钦 敬 , 十 者、 神 鬼 助 持 , 十

yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ

一 者 、 女 转 男 身 , 十 二 者 、 为 王 臣 女

,shí sān zhě、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ

,十 三 者、 端 正 相 好 ,十 四 者、 多 生

tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、

天 上。 十 五 者 、 或 为 帝 王 , 十 六 者 、

sù zhì mìnɡ tōnɡ ,shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā

宿 智 命 通 ,十 七 者 、 有 求 皆 从 , 十 八

zhě 、 juàn shǔ huān lè ,shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,

者 、 眷 属 欢 乐 , 十 九 者 、 诸 横 消 灭,

èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù

二 十 者 、 业 道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 处

jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān

尽 通 , 二 十 二 者 、 夜 梦 安 乐 , 二 十 三

zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ

者 、 先 亡 离 苦 , 二 十 四 者 、 宿 福 受 生

, èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、

, 二 十 五 者 、 诸 圣 赞 叹 , 二 十 六 者 、

cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr

聪 明 利 根 , 二 十 七 者 、 饶 慈 愍 心 , 二

shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

十 八 者 、 毕 竟 成 佛 。

fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ

复 次 虚 空 藏 菩 萨 : 若 现 在 未 来 , 天 龙

ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì

鬼 神 , 闻 地 藏 名 , 礼 地 藏 形 , 或 闻 地

zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:

藏 本 愿 事 行 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 七 种 利 益 :

yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,

一 者 、 速 超 圣 地 , 二 者 、 恶 业 消 灭,

sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,

三 者 、 诸 佛 护 临 ,四 者 、 菩 提 不 退,

wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,

五 者 、 增 长 本 力 , 六 者 、 宿 命 皆 通 ,

qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

七 者 、 毕 竟 成 佛 。

ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō

尔 时 , 十 方 一 切 诸 来 , 不 可 说 不 可 说

zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì

诸 佛 如 来 , 及 大 菩 萨 天 龙 八 部 , 闻 释

jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi

迦 牟 尼 佛 , 称 扬 赞 叹 地 藏 菩 萨 ,大 威

shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。

神 力 , 不 可 思 议 , 叹 未 曾 有 。

shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū

是 时 , 忉 利 天 , 雨 无 量 香 华 , 天 衣 珠

yīnɡ ,ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ

璎 , 供 养 释 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 萨 已

, yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。

, 一 切 众 会 , 俱 复 瞻 礼 , 合 掌 而 退 。

以上就是地藏经原文注音了,其实我们修行地藏经的时候最总要的还是我们自己对经文的理解,只要我们理解了经文,那么我们就能够从中得到感悟的。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
人以群分 人以群分

人以群分...

人仰马翻 人仰马翻

人仰马翻成语名称人仰马翻成语拼音rén yǎng mǎ fān成...

人前背后 人前背后

人前背后成语名称人前背后成语拼音rén qián bèi hòu...

人去楼空 人去楼空

人去楼空成语名称人去楼空成语拼音rén qù lóu kōng成...

人取我与 人取我与

人取我与成语名称人取我与成语拼音rén qǔ wǒ yǔ成语...

最新文章
人多势众 人多势众

人多势众...

人存政举 人存政举

人存政举...

人小鬼大 人小鬼大

人小鬼大...

人寿年丰 人寿年丰

人寿年丰...

人如潮涌 人如潮涌

人如潮涌成语名称人如潮涌成语拼音rén rú cháo yōng...

人妖颠倒 人妖颠倒

人妖颠倒成语名称人妖颠倒成语拼音rén yāo diān dǎo...

人尽其才 人尽其才

人尽其才成语名称人尽其才成语拼音rén jìn qí cái成...

人多口杂 人多口杂

人多口杂成语名称人多口杂成语拼音rén duō kǒu zá成...

人强马壮 人强马壮

人强马壮成语名称人强马壮成语拼音rén qiáng mǎ zhuà...

手机版 网站地图