地藏经真言网
标题

嘱累人天品第十三

来源:地藏经真言网作者:李映颖时间:2019-01-12 11:15:01
ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó尔 时 世 尊 举 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

嘱累人天品第十三

ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

尔 时 世 尊 举 金 色 臂, 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

诃 萨 顶 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之

shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

神 力 不 可 思 议 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 议 、

rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

汝 之 智 慧 不 可 思 议 、 汝 之 辩 才 不 可 思

yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

议 , 正 使 十 方 诸 佛 , 赞 叹 宣 说 汝 之 不

sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。

思 议 事 , 千 万 劫 中 , 不 能 得 尽 。

dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

地 藏 地 藏 , 记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于

bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

百 千 万 亿 不 可 说 ,不 可 说 , 一 切 诸 佛

pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

菩 萨 , 天 龙 八 部 ,大 会 之 中 , 再 以 人

tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

天 诸 众 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者

, fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

, 付 嘱 于 汝 。 无 令 是 诸 众 生 , 堕 恶 趣

zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí

中 , 一 日 一 夜 , 何 况 更 落 五 无 间 , 及

ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

阿 鼻 地 狱 , 动 经 千 万 亿 劫 , 无 有 出 期 。

dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

地 藏 , 是 南 阎 浮 提 众 生 , 志 性 无 定 ,

xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò

习 恶 者 多。 纵 发 善 心 , 须 臾 即 退。 若

yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

遇 恶 缘 , 念 念 增 长。 以 是 之 故 , 吾 分

shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

是 形 , 百 千 亿 化 度 , 随 其 根 性 而 度 脱

zhī 。

之 。

dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 众 , 付 嘱 于

rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ

汝 。 未 来 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo

善 女 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 一 毛

yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

一 尘 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 拥 护 是

rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

人 , 渐 修 无 上 , 勿 令 退 失 。

fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí

复 次 地 藏 , 未 来 世 中 , 若 天 若 人 , 随

yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

业 报 应 , 落 在 恶 趣 。 临 堕 趣 中 , 或 至

mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

门 首 , 是 诸 众 生 , 若 能 念 得一 佛 名 ,

yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū

一 菩 萨 名 , 一 句 一 偈 大 乘 经 典。 是 诸

zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

众 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人

suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

所 , 现 无 边 身 , 为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天

, shòu shènɡ miào lè 。

, 受 胜 妙 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

现 在 未 来 天 人 众 , 吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,

yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 堕 在 诸 恶 趣 。

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 胡 跪 合 掌 白 佛

yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

言 : 世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。 未 来

shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ

世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中

, yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì

, 一 念 恭 敬, 我 亦 百 千 方 便 , 度 脱 是

rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

人, 于 生 死 中 速 得 解 脱。何 况 闻 诸 善

shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuìzhuǎn 。

事, 念 念 修 行 , 自 然 于 无 上 道 永 不 退 转。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 ,名 虚 空 藏

, bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

, 白 佛 言 : 世 尊 , 我 自 至 忉 利 , 闻 于

rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

如 来 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 威 神 势 力 , 不 可

sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

思 议 。 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人

,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

,乃 及 一 切 天 龙 ,闻 此 经 典 及 地 藏 名

zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

字 , 或 瞻 礼 形 像 , 得 几 种 福 利 ? 唯 愿

shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,luè ér shuō zhī 。

世 尊 , 为 未 来 现 在 一 切 众 等 , 略 而 说 之 。

fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

佛 告 虚 空 藏 菩 萨 : 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为

rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

汝 分 别 说 之。 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善

nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

女 人 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 此 经 , 乃 至

dú sònɡ ,xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ

读 诵 , 香 华 饮 食 ,衣 服 珍 宝 , 布 施 供

yǎnɡ ,zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

养 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 二 十 八 种 利 益 : 一

zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān

者 、 天 龙 护 念 ,二 者 、 善 果 日 增 , 三

zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ

者 、 集 圣 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五

zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī

者 、 衣 食 丰 足 , 六 者 、 疾 疫 不 临 , 七

zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ

者 、 离 水 火 灾 , 八 者 、 无 盗 贼 厄 , 九

zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí

者 、 人 见 钦 敬 , 十 者、 神 鬼 助 持 , 十

yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ

一 者 、 女 转 男 身 , 十 二 者 、 为 王 臣 女

,shí sān zhě、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ

,十 三 者、 端 正 相 好 ,十 四 者、 多 生

tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、

天 上。 十 五 者 、 或 为 帝 王 , 十 六 者 、

sù zhì mìnɡ tōnɡ ,shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā

宿 智 命 通 ,十 七 者 、 有 求 皆 从 , 十 八

zhě 、 juàn shǔ huān lè ,shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,

者 、 眷 属 欢 乐 , 十 九 者 、 诸 横 消 灭,

èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù

二 十 者 、 业 道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 处

jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān

尽 通 , 二 十 二 者 、 夜 梦 安 乐 , 二 十 三

zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ

者 、 先 亡 离 苦 , 二 十 四 者 、 宿 福 受 生

, èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、

, 二 十 五 者 、 诸 圣 赞 叹 , 二 十 六 者 、

cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr

聪 明 利 根 , 二 十 七 者 、 饶 慈 愍 心 , 二

shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

十 八 者 、 毕 竟 成 佛 。

fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ

复 次 虚 空 藏 菩 萨 : 若 现 在 未 来 , 天 龙

ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì

鬼 神 , 闻 地 藏 名 , 礼 地 藏 形 , 或 闻 地

zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:

藏 本 愿 事 行 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 七 种 利 益 :

yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,

一 者 、 速 超 圣 地 , 二 者 、 恶 业 消 灭,

sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,

三 者 、 诸 佛 护 临 ,四 者 、 菩 提 不 退,

wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,

五 者 、 增 长 本 力 , 六 者 、 宿 命 皆 通 ,

qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

七 者 、 毕 竟 成 佛 。

ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō

尔 时 , 十 方 一 切 诸 来 , 不 可 说 不 可 说

zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì

诸 佛 如 来 , 及 大 菩 萨 天 龙 八 部 , 闻 释

jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi

迦 牟 尼 佛 , 称 扬 赞 叹 地 藏 菩 萨 ,大 威

shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。

神 力 , 不 可 思 议 , 叹 未 曾 有 。

shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū

是 时 , 忉 利 天 , 雨 无 量 香 华 , 天 衣 珠

yīnɡ ,ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ

璎 , 供 养 释 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 萨 已

, yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。

, 一 切 众 会 , 俱 复 瞻 礼 , 合 掌 而 退 。

以上就是地藏经原文注音了,其实我们修行地藏经的时候最总要的还是我们自己对经文的理解,只要我们理解了经文,那么我们就能够从中得到感悟的。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
恶人自有恶人磨 恶人自有恶人磨

恶人自有恶人磨古诗原文[挑错/完善]恶人自有恶人磨...

恻隐之心,仁之端也;羞恶 恻隐之心,仁之端也;羞恶

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之...

恶言不出于口,忿言不反于 恶言不出于口,忿言不反于

恶言不出于口,忿言不反于身。...

悄立市桥人不识,一星如月 悄立市桥人不识,一星如月

悄立市桥人不识,一星如月看多时。古诗原文[挑错/...

悠悠卷旆旌,饮马出长城。 悠悠卷旆旌,饮马出长城。

悠悠卷旆旌,饮马出长城。古诗原文[挑错/完善]出自...

最新文章
悠悠天宇旷,切切故乡情。 悠悠天宇旷,切切故乡情。

悠悠天宇旷,切切故乡情。...

悠悠洛阳道,此会在何年。 悠悠洛阳道,此会在何年。

悠悠洛阳道,此会在何年。古诗原文[挑错/完善]出自...

悬衡而知平,设规而知圆 悬衡而知平,设规而知圆

悬衡而知平,设规而知圆古诗原文[挑错/完善]悬衡而...

悠悠苍天,曷此其极! 悠悠苍天,曷此其极!

悠悠苍天,曷此其极!古诗原文[挑错/完善]悠悠苍天...

悲哉,秋之为气也! 悲哉,秋之为气也!

悲哉,秋之为气也!古诗原文[挑错/完善]出自先秦宋...

情以物兴,故义必明雅;物 情以物兴,故义必明雅;物

情以物兴,故义必明雅;物以情观,故词必巧丽。古...

情人怨遥夜,竟夕起相思。 情人怨遥夜,竟夕起相思。

情人怨遥夜,竟夕起相思。古诗原文[挑错/完善]出自...

悲商叩林,白云依山。 悲商叩林,白云依山。

悲商叩林,白云依山。古诗原文[挑错/完善]出自魏晋...

情共天涯秋黯,朱桥锁深巷 情共天涯秋黯,朱桥锁深巷

情共天涯秋黯,朱桥锁深巷。古诗原文[挑错/完善]出...

患生于多欲,害生于弗备 患生于多欲,害生于弗备

患生于多欲,害生于弗备古诗原文[挑错/完善]患生于...

手机版 网站地图