地藏经真言网
标题

地藏经第十一品注音

来源:地藏经真言网作者:姚镶怡时间:2019-01-10 10:59:18
ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 从 昔

地藏经第十一品注音

dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

地神护法品第十一

ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī

尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 从 昔

lái zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà

来 瞻 视 顶 礼 无 量 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 是 大

bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。shì dì

不 可 思 议 神 通 智 慧 , 广 度 众 生。 是 地

zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,

藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 诸 菩 萨 誓 愿 深 重 ,

shì zūn ,shì dì zànɡ pú sà yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán

世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 于 阎 浮 提 有 大 因 缘

。 rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn 、 mí lè , yì huà

。 如 文 殊 、 普 贤 、观 音 、 弥 勒 , 亦 化

bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dào,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ

百 千 身 形 , 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 毕 竟

。shì dì zànɡ pú sà jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ

。 是 地 藏 菩 萨 教 化 六 道 一 切 众 生 , 所

fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

发 誓 愿 劫 数 , 如 千 百 亿 恒 河 沙 。

shì zūn,wǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù

世 尊 , 我 观 未 来 及 现 在 众 生 , 于 所 住

chù , yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò

处 , 于 南 方 清 洁 之 地 , 以 土 石 竹 木 作

qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì jīn yín tónɡ tiě,

其 龛 室 , 是 中 能 塑 画 , 乃 至 金 银 铜 铁,

zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn

作 地 藏 形 像 , 烧 香 供 养, 瞻 礼 赞 叹

。shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:

。是 人 居 处 , 即 得 十 种 利 益 。 何 等 为 十:

yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ; èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān ;

一 者 、 土 地 丰 壤 ; 二 者 、 家 宅 永 安 ;

sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān ;sì zhě 、xiàn cún yì shòu ;

三 者 、 先 亡 生 天 ; 四 者 、 现 存 益 寿 ;

wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi ;

五 者 、 所 求 遂 意 ;六 者 、 无 水 火 灾 ;

qī zhě 、 xū hào pì chú ; bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;

七 者 、 虚 耗 辟 除 ; 八 者 、 杜 绝 恶 梦 ;

jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn 。

九 者 、 出 入 神 护 ; 十 者 、 多 遇 圣 因 。

shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,

世 尊 , 未 来 世 中 , 及 现 在 众 生,

ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn , zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,

若 能 于 所 住 处 方 面 , 作 如 是 供 养 ,

dé rú shì lì yì 。

得 如 是 利 益 。

fù bái fó yán :shì zūn , wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn

复 白 佛 言 : 世 尊 ,未 来 世 中 , 若 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chu , yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí

男 子 善 女 人 , 于 所 住 处 , 有 此 经 典 及

pú sà xiànɡ , shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ

菩 萨 像 , 是 人 更 能 转 读 经 典 ,供

yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén,

养 菩 萨 。 我 常 日 夜 以 本 神 力 , 卫 护 是 人,

nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi,dà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì

乃 至 水 火 盗 贼 , 大 横 小 横 , 一 切 恶 事

, xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí

佛 告 坚 牢 地 神 : 汝 大 神 力 , 诸 神 少 及

。 hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi

。 何 以 故 ? 阎 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 护 , 乃

zhì cǎo mù shā shí , dào má zhú wěi , ɡǔ mǐ bǎo bèi ,

至 草 木 沙 石 , 稻 麻 竹 苇 , 谷 米 宝 贝,

cónɡ dì ér yǒu,jiē yīn rǔ lì 。yòu cháng chēnɡ yánɡ dì zànɡ

从 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 常 称 扬 地 藏

pú sà lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ

菩 萨 利 益 之 事。 汝 之 功 德 , 及 以 神 通

,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén。ruò wèi lái shì zhōnɡ ,

, 百 千 倍 于 常 分 地 神。 若 未 来 世 中 ,

yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

有 善 男 子 善 女 人 , 供 养 菩 萨 , 及 转 读

shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。

是 经 , 但 依 地 藏 本 愿 经 一 事 修 行 者。

rǔ yǐ běn shén lì ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài

汝 以 本 神 力 而 拥 护 之 , 勿 令 一 切 灾 害

jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr , hé kuànɡ lìnɡ shòu 。

及 不 如 意 事 , 辄 闻 于 耳 ,何 况 令 受 。

fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

非 但 汝 独 护 是 人 故, 亦 有 释 梵 眷 属,

zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。hé ɡù dé rú shì shènɡ

诸 天 眷 属 , 拥 护 是 人。 何 故 得 如 是 圣

xián yōnɡ hù,jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú

贤 拥 护 , 皆 由 瞻 礼 地 藏 形 像 , 及 转 读

shì běn yuàn jīnɡ ɡù , zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ

是 本 愿 经 故 , 自 然 毕 竟 出 离 苦 海 , 证

niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

涅 槃 乐 。 以 是 之 故, 得 大 拥 护 。

以上是地藏经第十一品注音,这样也是方便我们去阅读,同时我们还提供了地藏经第十二品注音,以供各位师兄去阅览。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
恰同学少年,风华正茂;书 恰同学少年,风华正茂;书

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。古诗...

恰便似遮不住的青山隐隐, 恰便似遮不住的青山隐隐,

恰便似遮不住的青山隐隐,流不断的绿水悠悠。古诗...

恰如灯下,故人万里,归来 恰如灯下,故人万里,归来

恰如灯下,故人万里,归来对影。古诗原文[挑错/完...

以蛋碰石 以蛋碰石

以蛋碰石...

以誉为赏 以誉为赏

以誉为赏...

最新文章
悠悠天宇旷,切切故乡情。 悠悠天宇旷,切切故乡情。

悠悠天宇旷,切切故乡情。...

悠悠洛阳道,此会在何年。 悠悠洛阳道,此会在何年。

悠悠洛阳道,此会在何年。古诗原文[挑错/完善]出自...

悬衡而知平,设规而知圆 悬衡而知平,设规而知圆

悬衡而知平,设规而知圆古诗原文[挑错/完善]悬衡而...

悠悠苍天,曷此其极! 悠悠苍天,曷此其极!

悠悠苍天,曷此其极!古诗原文[挑错/完善]悠悠苍天...

悲哉,秋之为气也! 悲哉,秋之为气也!

悲哉,秋之为气也!古诗原文[挑错/完善]出自先秦宋...

情以物兴,故义必明雅;物 情以物兴,故义必明雅;物

情以物兴,故义必明雅;物以情观,故词必巧丽。古...

情人怨遥夜,竟夕起相思。 情人怨遥夜,竟夕起相思。

情人怨遥夜,竟夕起相思。古诗原文[挑错/完善]出自...

悲商叩林,白云依山。 悲商叩林,白云依山。

悲商叩林,白云依山。古诗原文[挑错/完善]出自魏晋...

情共天涯秋黯,朱桥锁深巷 情共天涯秋黯,朱桥锁深巷

情共天涯秋黯,朱桥锁深巷。古诗原文[挑错/完善]出...

患生于多欲,害生于弗备 患生于多欲,害生于弗备

患生于多欲,害生于弗备古诗原文[挑错/完善]患生于...

手机版 网站地图