地藏经真言网
标题

马致远《双调·蟾宫曲·叹世》注释赏析

来源:地藏经真言网作者:时间:2022-11-18 10:07:16
马致远《双调·蟾宫曲·叹世》注释赏析咸阳百二山河①。两字功名,几阵干戈。项废东吴②,刘兴西蜀③,梦说南柯④。韩信功兀的般证果⑤,蒯通言那里是风魔⑥。成也萧何⑦。败也萧何,醉了由他⑧。

 师兄在修行地藏经的过程中,不管是采用的什么修行方法,都是要知道地藏经全文注音是什么,这样对师兄体会经文中的含义是有很大的帮助,以及了解到地藏经对我们的修行有什么帮助,接下来,我们就先去了解地藏经第四品原文注音是什么吧!

 地藏经第四品原文注音:

 yán fú zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn pǐn dì sì

 阎浮众生业感品第四

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :

 尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :

 shì zūn , wǒ chénɡ fó rú lái wēi shén lì ɡù ,

 世 尊, 我 承 佛 如 来 威 神 力 故 ,

 biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè , fēn shì shēn xínɡ ,

 遍 百 千 万 亿 世 界, 分 是 身 形 ,

 jiù bá yī qiè yè bào zhònɡ shēnɡ 。 ruò fēi rú lái

 救 拔 一 切 业 报 众 生。 若 非 如 来

 dà cí lì ɡù , jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà

 大 慈 力 故 , 即 不 能 作 如 是 变 化

 。 wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ , zhì ā yì duō

 。 我 今 又 蒙 佛 付 嘱, 至 阿 逸 多

 chénɡ fó yǐ lái , liù dào zhònɡ shēnɡ , qiǎn lìnɡ dù

 成 佛 以 来, 六 道 众 生, 遣 令 度

 tuō 。 wéi rán shì zūn , yuàn bù yǒu lǜ 。

 脱 。唯 然 世 尊, 愿 不 有 虑 。

 ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : yī qiè zhònɡ shēnɡ

 尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 一 切 众 生

 wèi jiě tuō zhě, xìnɡ shí wú dìnɡ , è xí jié

 未 解 脱 者, 性 识 无 定, 恶 习 结

 yè , shàn xí jié ɡuǒ 。 wéi shàn wéi è, zhú

 业 , 善 习 结 果。 为 善 为 恶 , 逐

 jìnɡ ér shēnɡ 。 lún zhuǎn wǔ dào , zàn wú xiū xi

 境 而 生。 轮 转 五 道, 暂 无 休 息

 , dònɡ jīnɡ chén jié , mí huò zhànɡ nàn 。 rú yú

 , 动 经 尘 劫, 迷 惑 障 难。 如 鱼

 yóu wǎnɡ 。 jiānɡ shì chánɡ liú , tuō rù zàn chū ,

 游 网。 将 是 长 流, 脱 入 暂 出,

 yòu fù zāo wǎnɡ 。 yǐ shì děnɡ bèi , wú dānɡ yōu

 又 复 遭 网。 以 是 等 辈, 吾 当 忧

 niàn 。 rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn , lèi jié zhònɡ shì

 念。 汝 既 毕 是 往 愿, 累 劫 重 誓

 , ɡuǎnɡ dù zuì bèi , wú fù hé lǜ 。

 , 广 度 罪 辈, 吾 复 何 虑 。

 shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē

 说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃

 sà , mínɡ dìnɡ zì zài wánɡ , bái fó yán : shì

 萨 , 名 定 自 在 王, 白 佛 言 : 世

 zūn , dì zànɡ pú sà lèi jié yǐ lái , ɡè fā

 尊 ,地 藏 菩 萨 累 劫 以 来, 各 发

 hé yuàn , jīn ménɡ shì zūn yīn qín zàn tàn 。 wéi

 何 愿, 今 蒙 世 尊 殷 勤 赞 叹。 唯

 yuàn shì zūn , luè ér shuō zhī 。

 愿 世 尊, 略 而 说 之 。

 ěr shí shì zūn ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : dì

 尔 时 世 尊 告 定 自 在 王 菩 萨 : 谛

 tīnɡ dì tīnɡ ! shàn sī niàn zhī ! wú dānɡ wèi rǔ

 听 谛 听 ! 善 思 念 之 ! 吾 当 为 汝

 fēn bié jiě shuō 。 nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ

 分 别 解 说。 乃 往 过 去 无 量 阿僧

 qí nuó yóu tā bù kě shuō jié , ěr shí yǒu fó

 祗 那 由 他 不 可 说 劫, 尔 时 有 佛

 , hào yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái , yìnɡ ɡònɡ 、

 , 号 一 切 智 成 就 如 来, 应 供 、

 zhènɡ biàn zhī 、 mínɡ xínɡ zú 、 shàn shì 、 shì jiān

 正 遍 知 、 明 行 足 、 善 逝 、世 间

 jiě 、 wú shànɡ shì 、 tiáo yù zhànɡ fu 、 tiān rén

 解 、 无 上 士 、 调 御 丈 夫 、 天 人

 shī 、 fó 、 shì zūn , qí fó shòu mìnɡ liù wàn

 师 、佛 、 世 尊, 其 佛 寿 命 六 万

 jié 。 wèi chū jiā shí wéi xiǎo ɡuó wánɡ , yǔ yī

 劫 。 未 出 家 时 为 小 国 王, 与一

 lín ɡuó wánɡ wéi yǒu , tónɡ hánɡ shí shàn , ráo yì

 邻 国 王 为 友, 同 行 十 善, 饶 益

 zhònɡ shēnɡ 。 qí lín ɡuó nèi suǒ yǒu rén mín , duō

 众 生。 其 邻 国 内 所 有 人 民, 多

 zào zhònɡ è。 èr wánɡ yì jì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

 造 众 恶 。 二 王 议 计 , 广 设 方 便

 。 yī wánɡ fā yuàn , zǎo chénɡ fó dào , dānɡ dù

 。 一 王 发 愿, 早 成 佛 道, 当 度

 shì bèi , lìnɡ shǐ wú yú 。 yī wánɡ fā yuàn ,

 是 辈, 令 使 无 余 。 一 王 发 愿 ,

 ruò bù xiān dù zuì kǔ , lìnɡ shì ān lè , dé

 若 不 先 度 罪 苦 , 令 是 安 乐, 得

 zhì pú tí , wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ fó 。 fó ɡào

 至 菩 提 , 我 终 未 愿 成 佛 。 佛 告

 dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ

 定 自 在 王 菩 萨 : 一 王 发 愿 早 成

 fó zhě , jí yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái shì 。

 佛 者, 即 一 切 智 成 就 如 来 是 。

 yī wánɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , wèi yuàn

 一 王 发 愿 永 度 罪 苦 众 生, 未 愿

 chénɡ fó zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。

 成 佛 者, 即 地 藏 菩 萨 是 。

 fù yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié , yǒu fó

 复 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛

 chū shì , mínɡ qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , qí

 出 世, 名 清 净 莲 华 目 如 来 ,其

 fó shòu mìnɡ sì shí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu

 佛 寿 命 四 十 劫。 像 法 之 中, 有

 yī luó hàn , fú dù zhònɡ shēnɡ 。 yīn cì jiào huà

 一 罗 汉, 福 度 众 生。 因 次 教 化

 , yù yī nǚ rén , zì yuē ɡuānɡ mù , shè shí

 , 遇 一 女 人, 字 曰 光 目 , 设 食

\

 ɡònɡ yǎnɡ 。 luó hàn wèn zhī : yù yuàn hé děnɡ ?

 供 养。 罗 汉 问 之 : 欲 愿 何 等 ?

 ɡuānɡ mù dá yuē : wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì , zī

 光 目 答 曰 : 我 以 母 亡 之 日 , 资

 fú jiù bá , wèi zhī wǒ mǔ shēnɡ chù hé qù ?

 福 救 拔 , 未 知 我 母 生 处 何 趣 ?

 luó hàn mǐn zhī , wèi rù dìnɡ ɡuān , jiàn ɡuānɡ mù

 罗 汉 愍 之, 为 入 定 观, 见 光 目

 nǚ mǔ duò zài è qù , shòu jí dà kǔ 。 luó

 女 母 堕 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。 罗

 hàn wèn ɡuānɡ mù yán : rǔ mǔ zài shēnɡ , zuò hé

 汉 问 光 目 言 : 汝 母 在 生, 作 何

 xíng yè ? jīn zài è qù , shòu jí dà kǔ 。

 行 业 ? 今 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。

 ɡuānɡ mù dā yán : wǒ mǔ suǒ xí , wéi hào shí

 光 目 答 言 : 我 母 所 习 , 唯 好 食

 dàn yú biē zhī shǔ 。 suǒ shí yú biē , duō shí

 啖 鱼 鳖 之 属。 所 食 鱼 鳖, 多 食

 qí zǐ , huò chǎo huò zhǔ , zì qínɡ shí dàn ,

 其 子 , 或 炒 或 煮, 恣 情 食 啖,

 jì qí mìnɡ shù , qiān wàn fù bèi 。 zūn zhě cí

 计 其 命 数, 千 万 复 倍。 尊 者 慈

 mǐn , rú hé āi jiù ? luó hàn mǐn zhī , wèi

 愍 ,如 何 哀 救 ? 罗 汉 愍 之, 为

 zuò fānɡ biàn , quàn ɡuānɡ mù yán : rǔ kě zhì chénɡ

 作 方 便, 劝 光 目 言 : 汝 可 志 诚

 niàn qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , jiān sù huà xínɡ

 念 清 净 莲 华 目 如 来, 兼 塑 画 形

 xiànɡ , cún wánɡ huò bào 。

 像, 存 亡 获 报。

 ɡuānɡ mù wén yǐ , jí

 光 目 闻 已 , 即

 shě suǒ ài , xún huà fó xiànɡ ér ɡònɡ yǎnɡ zhī ,

 舍 所 爱 , 寻 画 佛 像 而 供 养 之,

 fù ɡōnɡ jìnɡ xīn , bēi qì zhān lǐ 。 hū yú yè

 复 恭 敬 心, 悲 泣 瞻 礼 。 忽 于 夜

 hòu , mènɡ jiàn fó shēn jīn sè huǎnɡ yào , rú xū

 后 ,梦 见 佛 身 金 色 晃 耀, 如 须

 mí shān , fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ 。 ér ɡào ɡuānɡ mù :

 弥 山, 放 大 光 明。 而 告 光 目 :

 rǔ mǔ bù jiǔ dānɡ shēnɡ rǔ jiā , cái júe jī hán

 汝 母 不 久 当 生 汝 家, 才 觉 饥 寒

 , jí dānɡ yán shuō 。 qí hòu jiā nèi bì shēnɡ yī

 , 即 当 言 说。 其 后 家 内 婢 生 一

 zǐ , wèi mǎn sān rì , ér nǎi yán shuō 。 qǐ

 子 , 未 满 三 日 , 而 乃 言 说。 稽

 shǒu bēi qì , ɡào yú ɡuānɡ mù : shēnɡ sǐ yè yuán

 首 悲 泣 , 告 于 光 目 : 生 死 业 缘

 , ɡuǒ bào zì shòu , wú shì rǔ mǔ , jiǔ chù

 , 果 报 自 受, 吾 是 汝 母 , 久 处

 àn mínɡ 。 zì bié rǔ lái , lèi duò dà dì yù

 暗 冥。 自 别 汝 来, 累 堕 大 地 狱

 。 ménɡ rǔ fú lì , fānɡ dé shòu shēnɡ 。 wéi xià

 。 蒙 汝 福 力 , 方 得 受 生。 为 下

 jiàn rén , yòu fù duǎn mìnɡ 。 shòu nián shí sān ,

 贱 人, 又 复 短 命。 寿 年 十 三,

 ɡènɡ luò è dào 。 rǔ yǒu hé jì , lìnɡ wú tuō

 更 落 恶 道。 汝 有 何 计 , 令 吾 脱

 miǎn ? ɡuānɡ mù wén shuō , zhī mǔ wú yí , ɡěnɡ

 免 ? 光 目 闻 说, 知 母 无 疑 , 哽

\

 yè bēi tí ér bái bì zǐ : jì shì wǒ mǔ ,

 咽 悲 啼 而 白 婢 子 : 既 是 我 母 ,

 hé zhī běn zuì , zuò hé xíng yè , duò yú è

 合 知 本 罪, 作 何 行 业 , 堕 于 恶

 dào 。 bì zǐ dā yán : yǐ shā hài huǐ mà èr

 道 。婢 子 答 言 : 以 杀 害 毁 骂 二

 yè shòu bào 。 ruò fēi ménɡ fú , jiù bá wú nàn

 业 受 报。 若 非 蒙 福 , 救 拔 吾 难

 , yǐ shì yè ɡù , wèi hé jiě tuō 。 ɡuānɡ mù

 , 以 是 业 故 , 未 合 解 脱。 光 目

 wèn yán : dì yù zuì bào , qí shì yún hé ?

 问 言 : 地 狱 罪 报, 其 事 云 何 ?

 bì zǐ dā yán : zuì kǔ zhī shì , bù rěn chēnɡ

 婢 子 答 言 : 罪 苦 之 事, 不 忍 称

 shuō , bǎi qiān suì zhōnɡ , zú bái nán jìnɡ 。 ɡuānɡ

 说, 百 千 岁 中, 卒 白 难 竟。 光

 mù wén yǐ , tí lèi háo qì ér bái kōnɡ jiè :

 目 闻 已 , 啼 泪 号 泣 而 白 空 界 :

 yuàn wǒ zhī mǔ , yǒnɡ tuō dì yù , bì shí sān

 愿 我 之 母 , 永 脱 地 狱 , 毕 十 三

 suì , ɡènɡ wú zhònɡ zuì , jí lì è dào 。 shí

 岁 ,更 无 重 罪, 及 历 恶 道。 十

 fānɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ , tīnɡ wǒ wèi mǔ suǒ

 方 诸 佛 慈 哀 愍 我 , 听 我 为 母 所

 fā ɡuǎnɡ dà shì yuàn 。 ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān

 发 广 大 誓 愿。 若 得 我 母 永 离 三

 tú jí sī xià jiàn , nǎi zhì nǚ rén zhī shēn yǒnɡ

 途 及 斯 下 贱, 乃 至 女 人 之 身 永

 jié bú shòu zhě 。 yuàn wǒ zì jīn rì hòu , duì

 劫 不 受 者。 愿 我 自 今 日 后, 对

 qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái xiànɡ qián , què hòu bǎi

 清 净 莲 华 目 如 来 像 前, 却 后 百

 qiān wàn yì jié zhōnɡ , yīnɡ yǒu shì jiè , suǒ yǒu

 千 万 亿 劫 中, 应 有 世 界 ,所 有

 dì yù jí sān è dào zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , shì

 地 狱 及 三 恶 道 诸 罪 苦 众 生, 誓

 yuàn jiù bá , lìnɡ lí dì yù è qù , chù shenɡ

 愿 救 拔 , 令 离 地 狱 恶 趣 , 畜 生

 è ɡuǐ děnɡ , rú shì zuì bào děnɡ rén , jìn chénɡ

 饿 鬼 等, 如 是 罪 报 等 人, 尽 成

 fó jìnɡ , wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ júe 。 fā shì

 佛 竟, 我 然 后 方 成 正 觉。 发 誓

 yuàn yǐ , jù wén qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái ér

 愿 已 , 具 闻 清 净 莲 华 目 如 来 而

 ɡào zhī yuē : ɡuānɡ mù , rǔ dà cí mǐn , shàn

 告 之 曰 : 光 目 , 汝 大 慈 愍, 善

 nénɡ wèi mǔ fā rú shì dà yuàn 。 wú ɡuān rǔ mǔ

 能 为 母 发 如 是 大 愿。 吾 观 汝 母

 shí sān suì bì , shě cǐ bào yǐ , shēnɡ wéi fàn

 十 三 岁 毕 , 舍 此 报 已 , 生 为 梵

 zhì , shòu nián bǎi suì 。 ɡuò shì bào hòu , dānɡ

 志 , 寿 年 百 岁。 过 是 报 后 ,当

 shēnɡ wú yōu ɡuó tǔ , shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

 生 无 忧 国 土 , 寿 命 不 可 计 劫 。

 hòu chénɡ fó ɡuǒ ,ɡuǎnɡ duó rén tiān ,shù rú hénɡ hé shā。

 后 成 佛 果, 广 度 人 天, 数 如 恒 河 沙 。

 fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ : ěr shí luó hàn fú dù

 佛 告 定 自 在 王 : 尔 时 罗 汉 福 度

 ɡuānɡ mù zhě , jí wú jìn yì pú sà shì 。 ɡuānɡ

 光 目 者, 即 无 尽 意 菩 萨 是。 光

 mù mǔ zhě , jí xiè tuō pú sà shì , ɡuānɡ mù

 目 母 者, 即 解 脱 菩 萨 是, 光 目

 nǚ zhě jí dì zànɡ pú sà shì 。 ɡuò qù jiǔ yuǎn

 女 者 即 地 藏 菩 萨 是。 过 去 久 远

 jié zhōnɡ , rú shì cí mǐn , fā hénɡ hé shā yuàn

 劫 中, 如 是 慈 愍, 发 恒 河 沙 愿

 , ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。 wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

 , 广 度 众 生。 未 来 世 中, 若 有

 nán zǐ nǚ rén , bù xínɡ shàn zhě xínɡ è zhě ,

 男 子女 人, 不 行 善 者 行 恶 者,

 nǎi zhì bú xìn yīn ɡuǒ zhě , xié yín wànɡ yǔ zhě

 乃 至 不 信 因 果 者, 邪 淫 妄 语 者

 , liǎnɡ shé è kǒu zhě , huǐ bànɡ dà chénɡ zhě ,

 , 两 舌 恶 口 者, 毁 谤 大 乘 者,

 rú shì zhū yè zhònɡ shēnɡ , bì duò è qù 。 ruò

 如 是 诸 业 众 生, 必 堕 恶 趣 。 若

 yù shàn zhī shí , quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān , ɡuī

 遇 善 知 识, 劝 令 一 弹 指 间 ,归

 yī dì zànɡ pú sà , shì zhū zhònɡ shēnɡ , jí dé

 依 地 藏 菩 萨 , 是 诸 众 生, 即 得

 jiě tuō sān è dào bào 。 ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ

 解 脱 三 恶 道 报。 若 能 志 心 归 敬

 jí zhān lǐ zàn tàn , xiānɡ huā yī fu , zhǒnɡ zhǒnɡ

 及 瞻 礼 赞 叹, 香 华 衣 服 , 种 种

 zhēn bǎo , huò fù yǐn shí , rú shì fènɡ shì zhě

 珍 宝, 或 复 饮 食, 如 是 奉 事 者

 。 wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ , chánɡ zài zhū

 。 未 来 百 千 万 亿 劫 中, 常 在 诸

 tiān shòu shènɡ miào lè。 ruò tiān fú jìn , xià shēnɡ

 天 受 胜 妙 乐。 若 天 福 尽, 下 生

 rén jiān , yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ , nénɡ

\

 人 间, 犹 百 千 劫 常 为 帝 王, 能

 yì sù mìnɡ yīn ɡuǒ běn mò 。

 忆 宿 命 因 果 本 末 。

 dìnɡ zì zài wánɡ ! rú shì dì zànɡ pú sà yǒu rú

 定 自 在 王 ! 如 是 地 藏 菩 萨 有 如

 cǐ bù kě sī yì dà wēi shén lì , ɡuǎnɡ lì zhònɡ

 此 不 可 思 议 大 威 神 力 , 广 利 众

 shēnɡ rǔ děnɡ zhū pú sà dānɡ jì shì jīnɡ ɡuǎnɡ xuān liú

 生 汝 等 诸 菩 萨 当 记 是 经 广 宣 流

 bù 。 dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán : shì zūn ,

 布 。 定 自 在 王 白 佛 言 : 世 尊,

 yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ děnɡ qiān wàn yì pú sà mó

 愿 不 有 虑 。 我 等 千 万 亿 菩 萨 摩

 hē sà , bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ɡuǎnɡ yǎn shì jīnɡ

 诃 萨 , 必 能 承 佛 威 神 广 演 是 经

 , yú yán fú tí lì yì zhònɡ shēnɡ 。 dìnɡ zì zài

 , 于 阎 浮 提 利 益 众 生。 定 自 在

 wánɡ pú sà bái shì zūn yǐ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì。

 王 菩 萨 白 世 尊 已 , 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退。

 ěr shí sì fānɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ , hé zhǎnɡ

 尔 时 四 方 天 王 俱 从 座 起 , 合 掌

 ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán : shì zūn , dì zànɡ pú sà

 恭 敬 白 佛 言 : 世 尊, 地 藏 菩 萨

 yú jiǔ yuǎn jié lái , fā rú shì dà yuàn , yún

 于 久 远 劫 来, 发 如 是 大 愿, 云

 hé zhì jīn yóu dù wèi jué , ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì

 何 至 今 犹 度 未 绝, 更 发 广 大 誓

 yán 。 wéi yuàn shì zūn wèi wǒ děnɡ shuō 。

 言 。唯 愿 世 尊 为 我 等 说 。

 fó ɡào sì tiān wánɡ : shàn zāi shàn zāi ! wú jīn

 佛 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 ! 吾 今

 wèi rǔ jí wèi lái xiàn zài tiān rén zhònɡ děnɡ , ɡuǎnɡ

 为 汝 及 未 来 现 在 天 人 众 等, 广

 lì yì ɡù , shuō dì zànɡ pú sà yú suō pó shì

 利 益 故 , 说 地 藏 菩 萨 于 娑 婆 世

 jiè , yán fú tí nèi shēnɡ sǐ dào zhōnɡ , cí āi

 界 ,阎 浮 提 内 生 死 道 中, 慈 哀

 jiù bá , dù tuō yī qiè zuì kǔ zhònɡ shēnɡ fānɡ biàn

 救 拔 , 度 脱 一 切 罪 苦 众 生 方 便

 zhī shì 。sì tiān wánɡ yán :wéi rán shì zūn ,

 之 事。 四 天 王 言 : 唯 然 世 尊,

 yuàn yào yù wén 。

 愿 乐 欲 闻 。

 fó ɡào sì tiān wánɡ : dì zànɡ pú sà jiǔ yuǎn jié

 佛 告 四 天 王 : 地 藏 菩 萨 久 远 劫

 lái , qì zhì yú jīn , dù tuō zhònɡ shēnɡ , yóu

 来 ,迄 至 于 今, 度 脱 众 生, 犹

 wèi bì yuàn , cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。

 未 毕 愿, 慈 愍 此 世 罪 苦 众 生。

 fù ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ , yīn màn bú duàn

 复 观 未 来 无 量 劫 中, 因 蔓 不 断

 , yǐ shì zhī ɡù , yòu fā zhònɡ yuàn 。

 , 以 是 之 故 , 又 发 重 愿。

 rú shì pú sà yú suō pó shì jiè , yán fú tí zhōnɡ ,

 如 是 菩 萨 于 娑 婆 世 界, 阎 浮 提 中 ,

 bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn , ér wèi jiào huà 。 sì

 百 千 万 亿 方 便, 而 为 教 化。 四

 tiān wánɡ , dì zànɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě ,

 天 王, 地 藏 菩 萨 若 遇 杀 生 者,

 shuō sù yānɡ duǎn mìnɡ bào 。 ruò yù qiè dào zhě ,

 说 宿 殃 短 命 报。 若 遇 窃 盗 者,

 shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào 。 ruò yù xié yín zhě ,

 说 贫 穷 苦 楚 报。 若 遇 邪 淫 者,

 shuō què ɡē yuān yānɡ bào 。 ruò yù è kǒu zhě ,

 说 雀 鸽 鸳 鸯 报。 若 遇 恶 口 者,

 shuō juàn shǔ dòu zhēng bào 。 ruò yù huǐ bànɡ zhě ,

 说 眷 属 斗 诤 报。 若 遇 毁 谤 者,

 shuō wú shé chuānɡ kǒu bào 。 ruò yù chēn huì zhě ,

 说 无 舌 疮 口 报。 若 遇 嗔 恚 者,

 shuō chǒu lòu lónɡ cán bào 。 ruò yù qiān lìn zhě ,

 说 丑 陋 癃 残 报。 若 遇 悭 吝 者,

 shuō suǒ qiú wéi yuàn bào 。 ruò yù yǐn shí wú dù

 说 所 求 违 愿 报。 若 遇 饮 食 无 度

 zhě , shuō jī kě yān bìnɡ bào 。 ruò yù tián liè

 者 ,说 饥 渴 咽 病 报。 若 遇 畋 猎

 zì qínɡ zhě , shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào 。 ruò yù

 恣 情 者, 说 惊 狂 丧 命 报。 若 遇

 bèi nì fù mǔ zhě , shuō tiān dì zāi shā bào 。

 悖 逆父 母 者, 说 天 地 灾 杀 报 。

 ruò yù shāo shān lín mù zhě , shuō kuánɡ mí qǔ sǐ

 若 遇 烧 山 林 木 者, 说 狂 迷 取 死

 bào 。 ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě , shuō

 报 。若 遇 前 后 父 母 恶 毒 者, 说

 fǎn shēnɡ biān tà xiàn shòu bào 。 ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ

 返 生 鞭 挞 现 受 报。 若 遇 网 捕 生

 chú zhě , shuō ɡǔ ròu fēn lí bào 。 ruò yù huǐ

 雏 者, 说 骨 肉 分 离 报。 若 遇 毁

 bànɡ sān bǎo zhě , shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào 。 ruò

 谤 三 宝 者, 说 盲 聋 喑 哑 报。 若

 yù qīnɡ fǎ màn jiāo zhě , shuō yǒnɡ chù è dào bào

 遇 轻 法 慢 教 者, 说 永 处 恶 道 报

 。 ruò yù pò yònɡ chánɡ zhù zhě , shuō yì jié lún

 。 若 遇 破 用 常 住 者, 说 亿 劫 轮

 huí dì yù bào 。 ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě ,

 回 地 狱 报。 若 遇 污 梵 诬 僧 者,

 shuō yǒnɡ zài chù shenɡ bào 。 ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó

 说 永 在 畜 生 报。 若 遇 汤 火 斩 斫

 shānɡ shēnɡ zhě , shuō lún huí dì chánɡ bào 。 ruò yù

 伤 生 者, 说 轮 回 递 偿 报。 若 遇

 pò jiè fàn zhāi zhě , shuō qín shòu jī è bào 。

 破 戒 犯 斋 者, 说 禽 兽 饥 饿 报 。

 ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě , shuō suǒ qiú quē jué

 若 遇 非 理 毁 用 者, 说 所 求 阙 绝

 bào 。 ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě , shuō bēi shǐ

 报 。若 遇 吾 我 贡 高 者, 说 卑 使

 xià jiàn bào 。 ruò yù liǎnɡ shé dǒu luàn zhě , shuō

 下 贱 报。 若 遇 两 舌 斗 乱 者 ,说

 wú shé bǎi shé bào 。 ruò yù xié jiàn zhě , shuō

 无 舌 百 舌 报。 若 遇 邪 见 者, 说

 biān dì shòu shēnɡ bào 。 rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ

 边 地 受 生 报。 如 是 等 阎 浮 提 众

 shēnɡ , shēn kǒu yì yè , è xí jié ɡuǒ , bǎi

 生, 身 口 意 业 , 恶 习 结 果, 百

 qiān bào yìnɡ ,jīn cū luè shuō 。 rú shì děnɡ yán

 千 报 应, 今 粗 略 说。 如 是 等 阎

 fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié , dì zànɡ pú sà

 浮 提 众 生 业 感 差 别, 地 藏 菩 萨

 bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ

 百 千 方 便 而 教 化 之。 是 诸 众 生

 , xiān shòu rú shì děnɡ bào , hòu duò dì yù ,

 , 先 受 如 是 等 报, 后 堕 地 狱 ,

 dònɡ jīnɡ jié shù , wú yǒu chū qī 。 shì ɡù rǔ

 动 经 劫 数, 无 有 出 期 。 是 故 汝

 děnɡ hù rén hù ɡuó, wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè mí

 等 护 人 护 国, 无 令 是 诸 众 业 迷

 huò zhònɡ shēnɡ。

 惑 众 生 。

 sì tiān wánɡ wén yǐ , tì lèi bēi tàn hé zhǎnɡ ér tuì。

 四 天 王 闻 已 , 涕 泪 悲 叹 合 掌 而 退。

 地藏经中讲解的内容和道理是有很多的,而且对师兄修行、生活和工作的帮助也是有很多的,所以师兄是要多多的去诵读地藏经,了解经文中的含义。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
以计代战 以计代战

以计代战...

以进为退 以进为退

以进为退...

以身殉国 以身殉国

以身殉国成语名称以身殉国成语拼音yǐ shēng xùn guó...

以逸击劳 以逸击劳

以逸击劳成语名称以逸击劳成语拼音yǐ yì jī láo成语...

以貍至鼠 以貍至鼠

以貍至鼠成语名称以貍至鼠成语拼音yǐ lí zhì shǔ成...

最新文章
悠悠天宇旷,切切故乡情。 悠悠天宇旷,切切故乡情。

悠悠天宇旷,切切故乡情。...

悠悠洛阳道,此会在何年。 悠悠洛阳道,此会在何年。

悠悠洛阳道,此会在何年。古诗原文[挑错/完善]出自...

悬衡而知平,设规而知圆 悬衡而知平,设规而知圆

悬衡而知平,设规而知圆古诗原文[挑错/完善]悬衡而...

悠悠苍天,曷此其极! 悠悠苍天,曷此其极!

悠悠苍天,曷此其极!古诗原文[挑错/完善]悠悠苍天...

悲哉,秋之为气也! 悲哉,秋之为气也!

悲哉,秋之为气也!古诗原文[挑错/完善]出自先秦宋...

情以物兴,故义必明雅;物 情以物兴,故义必明雅;物

情以物兴,故义必明雅;物以情观,故词必巧丽。古...

情人怨遥夜,竟夕起相思。 情人怨遥夜,竟夕起相思。

情人怨遥夜,竟夕起相思。古诗原文[挑错/完善]出自...

悲商叩林,白云依山。 悲商叩林,白云依山。

悲商叩林,白云依山。古诗原文[挑错/完善]出自魏晋...

情共天涯秋黯,朱桥锁深巷 情共天涯秋黯,朱桥锁深巷

情共天涯秋黯,朱桥锁深巷。古诗原文[挑错/完善]出...

患生于多欲,害生于弗备 患生于多欲,害生于弗备

患生于多欲,害生于弗备古诗原文[挑错/完善]患生于...

手机版 网站地图